Devialet Care Bảo hiểm tai nạn và hư hỏng bổ sung cho loa Devialet Phantom
Tăng phạm vi bảo hiểm cho các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất từ ​​2 năm lên 5 năm
Tăng cường bảo vệ Bảo hiểm thiệt hại và tai nạn trong 5 năm
Bảo hành đổi sản phẩm mới trong trường hợp bị tai nạn, 1 lần trong thời gian 5 năm

Sản phẩm liên quan

 Gói Bảo Hành Loa DEVIALET Care Phantom II
 Gói Bảo Hành Loa DEVIALET Care Phantom II